Tattaunawa akan Layi

World Stocks

Argentina

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
GCO 1070 177.60B 1045 1045 1070 5.00 0.47% 2024/07/17 Lokaci 4:55
TGLT 29.5 26.82B 28.8 28.8 29.5 1.25 4.42% 2024/07/17 Lokaci 4:55
Boldt 59.1 153.04B 59.7 59.1 59.7 5.30 9.85% 2024/07/17 Lokaci 4:55
Dycasa 416.5 12.50B 410 410 416.5 22.50 5.40% 2024/07/17 Lokaci 4:55
Holdsat 293.5 - 291 291 293.5 0.50 0.17% 2024/07/17 Lokaci 4:55
Kara

Germany

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Beximco Pharma 37.49 338.13M 38.5 37.49 38.5 0.04 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:28
SIG Combibloc 17.02 6.60B 17.02 17.02 17.02 7.58 44.54% 2024/07/17 Lokaci 19:28
AMG 15.46 505.65M 15.63 15.46 15.63 0.13 0.84% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Mercer Int 7.55 511.44M 7.55 7.5 7.55 0.10 1.34% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Baywa Vink AG 13.94 497.87M 14.68 13.94 14.68 0.98 7.03% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

United States

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
MIC SA DRC 266.4 45.94B 272.8 266.4 272.8 7.60 2.85% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Cian ADR 795.2 18.05B 785.2 778.2 795.2 16.00 2.05% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Mechel Pref 193.8 72.88B 193.35 193.1 193.8 4.20 2.22% 2024/07/17 Lokaci 19:29
HeadHunter Gr 4840 68.92B 4895 4840 4895 50.00 1.03% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Mail.ru Group 444.2 88.03B 452 444.2 452.6 7.20 1.62% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Austria

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Oilex 0.135 14.57M 0.1375 0.135 0.1375 0.00 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Nvoi 0.215 4.34M 0.218 0.215 0.218 0.01 2.33% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Wingara 0.009 1.93M 0.011 0.009 0.011 0.00 12.50% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Lepidico 0.002 229.98K 0.003 0.002 0.003 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Nanollose 0.023 3.78M 0.023 0.023 0.023 0.00 4.35% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Kara

Jordan

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ubour Logistic Services 0.71 394.05K 0.7 0.7 0.71 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Specialized Trading and Investments Co PSC 1.08 1.05M 1.03 1.03 1.08 0.03 2.86% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Darat 0.47 4.72M 0.47 0.47 0.47 0.01 2.17% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Contempro 0.68 4.08M 0.68 0.68 0.68 0.03 4.41% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Dimensions 4.46 2.23M 4.46 4.46 4.46 0.23 5.16% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Spain

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Nyesa Valores 0.0042 7.03M 0.0046 0.0042 0.0046 0.00 4.76% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Pescanova 0.38 10.92M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.26% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Renta Corp 0.8 25.77M 0.8 0.8 0.8 0.02 2.25% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Catenon S.A. 0.92 16.71M 0.92 0.92 0.92 0.06 6.98% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Profithol SL 0.6 12.27M 0.63 0.6 0.63 0.01 1.67% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Australia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ferrum Crescent 1.137 1.22M 1.25 1.137 1.25 0.15 13.28% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Oilex 0.135 14.57M 0.1375 0.135 0.1375 0.00 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Litigation Capital 111.89 130.17M 109.75 109.75 111.89 2.76 2.53% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Macquarie Bank 105.35 - 104.91 104.91 105.35 0.34 0.32% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Abacus SK Pty Unt 1.26 - 1.25 1.25 1.26 0.07 5.88% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Kara

Slovakia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Tatry Mountain 488 6.53B 488 488 488 10.00 2.05% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Biotika 20.2 14.14M 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 0:47
Zentiva 30 48.61M 30 30 30 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 19:34
Ses Tlmace 0.01 30.18K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 21:59
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% 2022/04/26 Lokaci 12:06
Kara

South Africa

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
4Sight 67 378.79M 67 67 67 4.00 5.97% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Adcorp 420 458.31M 415 415 420 1.00 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:31
UBS AG 20168 - 20168 20168 20168 19.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Vunani 205 326.57M 223 205 223 5.00 2.50% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Delprop 34 242.84M 32 32 34 4.00 13.33% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Kara

United Arab Emirates

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Amlak Finance 0.715 1.07B 0.715 0.715 0.715 0.01 1.26% 2024/07/17 Lokaci 19:20
Gulf Pharm Ind 0.825 953.06M 0.825 0.825 0.825 0.02 1.98% 2024/07/17 Lokaci 19:20
Union Properties 0.372 1.60B 0.372 0.372 0.372 0.01 2.48% 2024/07/17 Lokaci 19:20
Palms Sports PJSC 10.8 1.62B 10.8 10.8 10.8 0.02 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:20
Manazel Real Estate 0.375 975.00M 0.375 0.375 0.375 0.00 0.80% 2024/07/17 Lokaci 19:20
Kara

Indonesia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Panca Global 69 195.51B 70 69 70 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Tira Austenite 352 206.98B 364 352 364 14.00 3.98% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Pioneerindo Gourmet 950 209.77B 980 950 980 20.00 2.11% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Bakrieland 8 348.18B 8 8 8 1.00 14.29% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Eratex Djaja 250 321.63B 246 246 250 10.00 4.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Ukraine

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Apple 9421 145.34T 9421 9421 9421 0.00 0.00% 2024/06/22 Lokaci 2:06
Donbasenergo 6 141.87M 6 6 6 0.00 0.00% 2024/06/20 Lokaci 2:44
Caterpillar 13848 7.28T 13848 13848 13848 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 1:05
McDonald’s 10808 7.77T 10808 10808 10808 0.00 0.00% 2024/06/05 Lokaci 1:07
Raiff Bank Ava 0.29 17.83B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% 2024/06/04 Lokaci 13:46
Kara

Uganda

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Stanbic Bank Uganda 37 1.89T 37 37 37 1.00 2.70% 2024/07/17 Lokaci 16:19
MTN Uganda 170 3.81T 170 170 170 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:34
Indiabulls Housing Finance 75.35 - 75.35 75.35 75.35 0.00 0.00% 2024/07/03 Lokaci 22:42
National Insurance Corp 5 10.62B 5 5 5 0.00 0.00% 2024/07/02 Lokaci 11:50
Umeme 460 746.98B 460 460 460 0.00 0.00% 2024/06/30 Lokaci 16:06
Kara

Italy

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
TXT 26.1 303.93M 26.35 26.1 26.35 0.45 1.72% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Avio 12.76 322.93M 12.7 12.7 12.76 0.04 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Biesse 10.54 291.02M 10.47 10.47 10.56 0.10 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:29
iRobot 10.25 297.70M 10.27 10.25 10.53 0.11 1.08% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Sogefi 3.19 375.31M 3.25 3.19 3.25 0.06 1.72% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Ireland

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Origin 3.205 342.04M 3.225 3.205 3.225 0.02 0.47% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Corre Energy BV 0.45 34.07M 0.49 0.45 0.49 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Malin Corporation plc 5.6 105.78M 5.6 5.6 5.6 0.15 2.68% 2024/07/17 Lokaci 19:29
AIB 5.28 12.77B 5.295 5.28 5.305 0.02 0.38% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Ryanair 17.015 19.34B 17.19 16.965 17.19 0.17 0.97% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Iceland

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Siminn hf 9.55 24.82B 9.55 9.55 9.55 0.25 2.69% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Fjarskipti 35 8.70B 35 35 35 0.30 0.86% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Isfelag hf 156 - 156 156 156 2.00 1.30% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Skeljungur 15.8 29.30B 15.8 15.8 15.8 0.50 3.27% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kaldalon hf 17 18.81B 17 17 17 0.20 1.19% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Bahrain

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
INOVEST BSC 93 28.19M 93 93 93 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 19:06
Al Salam Bank 0.21 565.35M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:58
Seef Properties 0.123 56.58M 0.123 0.123 0.123 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:58
Aluminum Bahrain 1.138 1.61B 1.138 1.138 1.138 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:58
Zain Bahrain Bsc 0.116 42.21M 0.116 0.116 0.116 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:58
Kara

Brazil

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Heineken 89.26 50.62B 88.6 88.6 89.26 0.56 0.63% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Akzo Nobel 57.74 9.94B 57.66 57.66 58.14 0.10 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:21
ECORODOVIAS ON 7.46 5.19B 7.49 7.46 7.49 0.08 1.07% 2024/07/17 Lokaci 16:01
Fiverr International DRC 6.55 5.30B 6.55 6.55 6.55 0.26 4.13% 2024/07/17 Lokaci 16:01
JSL ON 6.78 5.83B 6.83 6.78 6.83 0.07 1.03% 2024/07/17 Lokaci 16:01
Kara

United Kingdom

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Barloworld 8782 16.84B 8880 8782 8880 124.00 1.41% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Etalon Group 78.58 19.25B 78.88 78.12 78.88 0.78 1.00% 2024/07/17 Lokaci 19:30
MD Medical DRC 819.2 18.19B 815.6 813.7 819.2 9.20 1.14% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Mail.ru Group 444.2 88.03B 452 444.2 452.6 7.20 1.62% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Polymetal International 207.8 131.68B 211 207.8 211 2.70 1.30% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Belgium

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Envipco 5.7 328.84M 5.8 5.7 5.8 0.05 0.88% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Balta 0.845 30.19M 0.79 0.79 0.845 0.04 4.97% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Celyad 0.26 10.77M 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Newtree 2.8 26.92M 2.8 2.8 2.8 0.20 7.14% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Accentis 0.029 36.62M 0.029 0.029 0.029 0.00 1.72% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Kara

Bulgaria

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Eleven Capital AD 18 41.43M 18 18 18 0.20 1.11% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Monbat AD 3.02 117.65M 3.02 3.02 3.02 0.02 0.67% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Sirma Group 1.09 60.87M 1.09 1.09 1.09 0.01 0.92% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Sopharma AD 5.88 1.05B 5.88 5.88 5.88 0.08 1.38% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Chimimport AD 0.715 161.92M 0.715 0.715 0.715 0.01 0.70% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Kara

Bangladesh

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Northern Jute Manufacturing 129.7 277.82M 129.7 129.7 129.7 1.90 1.46% 2024/07/17 Lokaci 19:21
JMI Syringes and Medical Devices 150.9 - 150.9 150.9 150.9 1.50 0.99% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Aziz Pipes 68.7 367.35M 68.7 68.7 68.7 1.30 1.89% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Meghna Pet 35 420.00M 35 35 35 0.70 2.00% 2024/07/17 Lokaci 19:21
MBL 1st Fund 4.5 450.00M 4.5 4.5 4.5 0.10 2.22% 2024/07/17 Lokaci 19:21
Kara

Botswana

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Botswana Telecom 1.02 1.07B 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:17
Sefalana Holding 11.88 2.98B 11.88 11.88 11.88 0.00 0.00% 2024/07/06 Lokaci 22:29
Cresta Marakanelo 1.23 222.10M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% 2024/07/04 Lokaci 16:16
Sechaba Brewery Holdings 23.16 2.56B 23.16 23.16 23.16 0.00 0.00% 2024/07/03 Lokaci 17:48
Barclays Bank of Botswana 6.63 5.65B 6.63 6.63 6.63 0.00 0.00% 2024/06/29 Lokaci 22:35
Kara

Bosnia and Herzegovina

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Telekom Srpske 1.12 - 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 16:32
Elektro-Bijelj 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 18:52
Rite Gacko 0.014 - 0.014 0.014 0.014 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 19:04
Elektrokrajina 0.12 - 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 19:04
Hidroelektrane Na Drini 0.354 - 0.354 0.354 0.354 0.00 0.00% 2024/06/26 Lokaci 20:52
Kara

Pakistan

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Pakistan International Airline 956.43 116.16B 956.43 956.43 956.43 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 22:38
Kohinoor Power 5.65 71.19M 5.65 5.65 5.75 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 18:38
PICIC Insurance 1.79 60.90M 1.79 1.72 1.79 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 18:38
Unicap Modaraba 2.74 61.46M 2.74 2.65 2.74 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 18:38
Bilal Fibres Ltd 2.9 40.75M 2.9 2.9 2.97 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 18:38
Kara

Portugal

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Inapa 0.0292 15.37M 0.029 0.029 0.0292 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Cofina 0.652 678.99K 0.766 0.634 0.766 0.12 17.79% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Benfica 3.15 71.76M 3.12 3.12 3.15 0.10 3.17% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Impresa 0.137 22.68M 0.135 0.135 0.137 0.00 0.74% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Lisgrafica 0.0035 648.76K 0.0035 0.0035 0.0035 0.00 42.86% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Peru

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Credicorp 170 13.56B 170 170 170 0.68 0.40% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Cerro Verde 40.5 14.18B 40.5 40.5 40.5 0.40 1.00% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Barrick Gold 19.16 33.48B 19.16 19.16 19.16 0.71 3.85% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Bco Continenta 1.36 12.10B 1.36 1.36 1.36 0.01 0.74% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Scotiabank Peru 10 8.23B 10 10 10 0.50 5.00% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Tanzania

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Tanga Cement 1720 108.30B 1720 1720 1720 80.00 4.65% 2024/07/17 Lokaci 16:19
CRDB Bank PLC 560 1.46T 560 560 560 10.00 1.82% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Tanzania Cement 4000 719.69B 4000 4000 4000 80.00 2.00% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Swissport Tanzania 1100 39.60B 1100 1100 1100 100.00 10.00% 2024/07/17 Lokaci 16:19
National Investments 850 - 850 850 850 40.00 4.94% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Kara

Thailand

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Patkol 0.77 400.98M 0.78 0.77 0.78 0.03 3.90% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Applied DB 0.58 421.08M 0.59 0.58 0.59 0.04 6.90% 2024/07/17 Lokaci 19:31
TV Thunder 0.47 376.01M 0.48 0.46 0.48 0.03 6.38% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Castle Peak 9 360.00M 9.05 9 9.1 0.20 2.22% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Rayong Wire 0.5 457.64M 0.5 0.49 0.5 0.01 2.04% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Kara

Taiwan

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
All Ring Tech 257.56 21.60B 257.56 257.56 257.56 2.44 0.95% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Tainan Cayman 64.5 2.14B 64.5 64.5 64.5 0.50 0.78% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Leo Systems 39.65 3.54B 39.65 39.65 39.65 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:00
Chi Hua Fitness 42.1 1.67B 42.1 42.1 42.1 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:00
ACTi 26.75 532.71M 26.75 26.75 26.75 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 19:10
Kara

Turkey

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
MTE 8.51 1.72B 8.54 8.51 8.54 0.32 3.91% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Derimod 39.24 2.10B 38.18 38.18 39.5 0.88 2.29% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Burcelik 224.9 1.89B 223.1 223.1 225.3 2.00 0.90% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Deniz GYO 4.84 1.94B 4.86 4.84 4.86 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Is Girisim 27.36 2.05B 27.26 27.26 27.5 0.02 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Kara

Tunisia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
ASSAD 0.74 17.76M 0.74 0.74 0.74 0.01 1.37% 2024/07/17 Lokaci 19:31
SIAME 3.65 56.37M 3.73 3.65 3.73 0.06 1.64% 2024/07/17 Lokaci 19:31
SIPHAT 3.75 6.75M 3.75 3.75 3.75 0.30 8.00% 2024/07/17 Lokaci 19:31
TELNET 5.22 63.32M 5.22 5.22 5.22 0.03 0.58% 2024/07/17 Lokaci 19:31
SOMOCER 0.47 19.11M 0.46 0.46 0.47 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Kara

Jamaica

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Gwest 0.87 455.76M 0.87 0.87 0.87 0.07 8.05% 2024/07/17 Lokaci 16:09
tTech 3.01 319.06M 3.01 3.01 3.01 0.25 9.06% 2024/07/17 Lokaci 16:09
K.L.E. 2 200.00M 2 2 2 0.25 12.50% 2024/07/17 Lokaci 16:09
QWI Investments 0.66 941.85M 0.66 0.66 0.66 0.01 1.52% 2024/07/17 Lokaci 16:09
Palace Amusement 1.2 1.03B 1.2 1.2 1.2 0.10 9.09% 2024/07/17 Lokaci 16:09
Kara

Czech Republic

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
E4U as 212 507.03M 212 212 212 4.00 1.89% 2024/07/17 Lokaci 19:24
OMV AG 997 324.01B 997 997 997 5.40 0.54% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Photon 44 2.63B 44 44 44 0.60 1.38% 2024/07/17 Lokaci 19:24
ORLEN SA 378.7 440.32B 378.7 378.7 378.7 7.15 1.89% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Gen Digital 585 370.23B 585 585 585 10.00 1.71% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Kara

China

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Annil 11.23 2.39B 11.23 11.23 11.23 0.39 3.47% 2024/07/17 Lokaci 19:24
HCR Co 32.88 2.40B 32.89 32.88 32.89 3.25 9.88% 2024/07/17 Lokaci 19:24
3onedata Co 21.28 2.40B 21.49 21.28 21.49 0.52 2.44% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Shenzhen Jame 18.06 2.39B 18.06 18.06 18.06 0.90 4.98% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Beijing Zznode 23 2.39B 23 23 23 0.40 1.74% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Kara

Denmark

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
SBS 11.9 38.17M 11.9 11.9 11.9 0.35 2.94% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Erria 3.3 41.09M 3.3 3.3 3.3 0.32 9.70% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Orphazyme 856 30.36M 856 856 856 34.00 3.97% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Brain+ ApS 0.12 22.98M 0.12 0.12 0.12 0.01 8.33% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Scape Tech 0.287 10.93M 0.287 0.287 0.287 0.03 10.80% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Rwanda

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Bralirwa S.A. 195 100.29B 195 195 195 0.00 0.00% 2024/06/21 Lokaci 7:31
Bank of Kigali 305 204.77B 305 305 305 0.00 0.00% 2024/06/11 Lokaci 14:05
Kara

Russia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Yevrotrans 114.7 - 117.9 114.7 119.2 1.20 1.06% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Diasoft PAO 5085.5 - 4904.5 4904.5 5098.5 169.00 3.44% 2024/07/17 Lokaci 19:30
MTS Bank PAO 1802.5 - 1804 1802.5 1809 2.00 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:30
MFK Zaymer PAO 173.9 - 175.3 173.9 175.3 0.90 0.52% 2024/07/17 Lokaci 19:30
LK Europlan PAO 856.5 - 855 855 860.5 1.80 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Kara

Romania

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
AAGES 7.55 75.09M 7.55 7.55 7.55 0.25 3.31% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Comelf 6.55 147.22M 6.55 6.55 6.55 0.10 1.55% 2024/07/17 Lokaci 16:18
IAR SA 14.1 257.73M 14.1 14.1 14.1 0.05 0.36% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Iproeb 1.7 80.87M 1.7 1.7 1.7 0.01 0.59% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Romcab 0.031 31.05M 0.031 0.031 0.031 0.00 6.45% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Zambia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Zambeef 2.16 549.50M 2.16 2.16 2.16 0.03 1.39% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Copperbelt Energy 11.39 18.51B 11.39 11.39 11.39 0.11 0.97% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Zambia National Commercial Bank 6.18 8.92B 6.18 6.18 6.18 0.02 0.32% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Puma Energy Zambia 5 2.50B 5 5 5 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 19:10
Lafarge Cement Zambia Plc 17.01 3.40B 17.01 17.01 17.01 0.00 0.00% 2024/07/13 Lokaci 22:17
Kara

Zimbabwe

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
TSL 262.3 - 262.3 262.3 262.3 34.20 14.99% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Cafca 1490 50.35B 1490 1490 1490 190.00 14.62% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Meikles 691 - 691 691 691 49.00 7.63% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Seed Co 275.05 - 275.05 275.05 275.05 28.05 11.36% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Willdale 3.51 - 3.51 3.51 3.51 0.44 12.54% 2024/07/17 Lokaci 16:20
Kara

Japan

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ashimori Industry 2433 14.58B 2433 2433 2433 3.00 0.12% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Rise 17 1.73B 17 17 17 1.00 5.88% 2024/07/17 Lokaci 16:13
Artra 173 1.77B 173 173 173 4.00 2.37% 2024/07/17 Lokaci 16:13
Iogly 461 1.77B 461 461 461 2.00 0.43% 2024/07/17 Lokaci 16:13
Amatei 145 1.72B 145 145 145 1.00 0.69% 2024/07/17 Lokaci 16:13
Kara

Côte d’Ivoire

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Palmci 6150 95.07B 6150 6150 6150 350.00 6.03% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Sucrivoire 500 9.80B 500 500 500 10.00 2.04% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Nei-Ceda Ci 780 9.96B 780 780 780 10.00 1.28% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Vivo Energy 875 55.13B 875 875 875 15.00 1.71% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Total Senegal 2240 72.97B 2240 2240 2240 140.00 6.67% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Kara

Sri Lanka

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Cargo Boat Develop 56 991.76M 56 56 56 1.00 1.82% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Asian Hotels & Properties 58 26.57B 58 58 58 2.00 3.45% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Bogawantalawa Tea Estates 36.8 3.01B 36.8 36.8 36.8 0.90 2.51% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Agarapatana Plantations 7.6 3.65B 7.6 7.6 7.6 0.20 2.70% 2024/07/17 Lokaci 2:49
Brown & Co PLC 118.25 25.14B 118.25 118.25 119 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 21:59
Kara

Singapore

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
COSCO Corp 0.153 344.84M 0.155 0.153 0.155 0.00 1.96% 2024/07/17 Lokaci 19:30
DBS 37.23 105.91B 37.12 37.12 37.23 0.22 0.59% 2024/07/17 Lokaci 19:30
JMH 36.8 10.68B 36.65 36.65 36.8 0.46 1.27% 2024/07/17 Lokaci 19:30
UOB 32.98 55.20B 32.86 32.86 33 0.12 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:30
SingTel 3.02 50.20B 3.09 3.02 3.09 0.03 0.99% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Kara

Sweden

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Strax 0.3 36.18M 0.3 0.3 0.3 0.01 3.33% 2024/07/17 Lokaci 19:30
ProstaLund 0.492 37.91M 0.492 0.492 0.492 0.03 5.69% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Triboron B 0.402 40.54M 0.394 0.394 0.402 0.01 3.48% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Northgold AB 2.52 38.94M 2.5 2.5 2.52 0.04 1.59% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Veg of Lund AB 0.96 39.12M 0.9 0.9 0.96 0.01 1.05% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Kara

Switzerland

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
ZEAL Network 36.5 783.99M 36.3 36.3 36.5 0.30 0.83% 2024/07/17 Lokaci 19:27
La Fonciere 136.5 - 136.5 136.5 136.5 0.50 0.37% 2024/07/17 Lokaci 19:22
RESIDENTIA CHF 97.6 - 98.6 97.6 98.6 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Schroder Immoplus 161 - 161 161 161 1.00 0.63% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Swisscanto CH RE Ifca 181.5 - 181.5 181.5 181.5 0.50 0.28% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Kara

Sierra Leone

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
NLB 130.5 2.62B 130.5 130.5 130.5 0.50 0.38% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Petrol 31.2 1.28B 31.5 31.2 31.5 1.10 3.53% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Zavarovalnica 37.5 847.11M 37.2 37.2 37.5 0.40 1.08% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Cinkarna Celje 24.7 193.03M 24.9 24.7 24.9 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Pozavar0Valnic 37.4 579.61M 37.6 37.4 37.6 0.20 0.54% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Kara

Chile

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Palmci 6150 95.07B 6150 6150 6150 350.00 6.03% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Sucrivoire 500 9.80B 500 500 500 10.00 2.04% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Nei-Ceda Ci 780 9.96B 780 780 780 10.00 1.28% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Vivo Energy 875 55.13B 875 875 875 15.00 1.71% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Total Senegal 2240 72.97B 2240 2240 2240 140.00 6.67% 2024/07/17 Lokaci 19:22
Kara

Serbia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
NIS AD 800 130.45B 800 800 800 1.00 0.13% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Informatika ad Beograd 5000 - 5000 5000 5000 1050.00 26.58% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Dunavosiguranj 1105 16.78B 1105 1105 1105 5.00 0.45% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Zitopek ad Nis 8500 - 8500 8500 8500 700.00 8.97% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Philip Morris Prf 7990 45.82B 7990 7990 7990 390.00 5.13% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Iraq

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Intl Islamic Bank 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.01 2.86% 2024/07/17 Lokaci 16:08
Ready Made Clothes 3.5 5.58B 3.5 3.5 3.5 0.03 0.86% 2024/07/17 Lokaci 16:08
Iraq Noor Islamic Bank for 0.85 - 0.85 0.85 0.85 0.04 4.71% 2024/07/17 Lokaci 16:08
Modern Construction Material 0.54 - 0.54 0.54 0.54 0.02 3.85% 2024/07/17 Lokaci 16:08
Al khair Financial Investment 0.23 - 0.23 0.23 0.23 0.01 4.55% 2024/07/17 Lokaci 16:08
Kara

Saudi Arabia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Raydan 29.55 467.14M 29.55 29.55 29.55 0.55 1.90% 2024/07/17 Lokaci 19:30
GACO 17.28 520.20M 17.38 17.28 17.38 0.14 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:30
SAICO 16.76 511.20M 16.66 16.66 16.76 0.06 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Saudi cable 74.8 495.13M 74.6 74.6 74.8 0.60 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Al Maather REIT 8.88 544.97M 8.88 8.88 8.88 0.01 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Kara

Oman

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Al Maha Ceramics 0.158 8.91M 0.158 0.158 0.158 0.00 2.53% 2024/07/17 Lokaci 19:29
SMN Power Holding 0.32 61.89M 0.32 0.32 0.32 0.01 3.23% 2024/07/17 Lokaci 19:29
National Gas 0.11 9.35M 0.11 0.11 0.11 0.00 2.73% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Gulf Mushroom 0.225 10.30M 0.225 0.225 0.225 0.00 0.44% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Oman Fisheries 0.041 7.47M 0.041 0.041 0.041 0.00 7.32% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

France

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
BBS 0.35 6.75M 0.35 0.35 0.35 0.02 6.06% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Vmp 1.41 35.32M 1.41 1.41 1.41 0.01 0.71% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Oreit 4.05 32.70M 4.05 4.05 4.05 0.02 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Aallon 8.16 31.33M 8.16 8.16 8.16 0.16 2.00% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Fondia 6.35 23.85M 6.35 6.35 6.35 0.35 5.51% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Palestinian Territories

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Wataniya Mob 0.8 234.40M 0.8 0.8 0.8 0.02 2.56% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Palestine Telecom 4.4 579.15M 4.35 4.35 4.4 0.03 0.69% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Arab Palestinian Invest Comp 2.36 295.00M 2.37 2.36 2.37 0.02 0.85% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Safa Bank 0.78 60.00M 0.78 0.78 0.78 0.02 2.56% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Pal Plastic Ind 1.94 1.43M 1.94 1.94 1.94 0.10 5.15% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Finland

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
BBS 0.35 6.75M 0.35 0.35 0.35 0.02 6.06% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Vmp 1.41 35.32M 1.41 1.41 1.41 0.01 0.71% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Oreit 4.05 32.70M 4.05 4.05 4.05 0.02 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Aallon 8.16 31.33M 8.16 8.16 8.16 0.16 2.00% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Fondia 6.35 23.85M 6.35 6.35 6.35 0.35 5.51% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Philippines

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
DFNN 2.9 874.35M 2.9 2.9 2.9 0.10 3.45% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Cirtek 1.68 1.05B 1.68 1.68 1.68 0.12 7.69% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Ionics 0.77 652.96M 0.77 0.77 0.77 0.05 6.49% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Boulevard 0.063 921.60M 0.063 0.063 0.063 0.00 5.00% 2024/07/17 Lokaci 16:18
F&J Prince 2.5 959.26M 2.5 2.5 2.5 0.06 2.40% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Cyprus

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Keo Plc 2.34 98.71M 2.34 2.34 2.34 0.06 2.63% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Petrolina 0.885 77.44M 0.885 0.885 0.885 0.01 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Demetra Inv 1.18 236.00M 1.18 1.18 1.18 0.01 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Hellenic Bnk 2.62 1.08B 2.62 2.62 2.62 0.01 0.38% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Bank of Cyprus 4.15 1.84B 4.15 4.15 4.15 0.01 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Kara

Kazakhstan

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Nike 90 110.02B 90.01 90 90.01 2.00 2.22% 2024/07/17 Lokaci 19:29
BAST AO 9345.9 17.56B 9055.26 9055.26 9345.9 295.89 3.27% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Freedom 79.03 4.97B 79.02 79.02 79.03 0.26 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Rakhat AO 17006.65 60.31B 16752.45 16752.45 17006.65 255.64 1.53% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Starbucks 74.59 85.51B 75 74.59 75.02 0.54 0.73% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Qatar

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Islamic Holding 4.261 241.33M 4.286 4.261 4.286 0.06 1.36% 2024/07/17 Lokaci 19:29
National Leasing 0.72 356.26M 0.72 0.72 0.72 0.01 0.69% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Qatar Oman Investment 0.762 240.03M 0.763 0.762 0.763 0.01 1.44% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Qatar Electronic Systems 3.25 276.48M 3.35 3.25 3.35 0.02 0.62% 2024/07/17 Lokaci 19:29
QNB 15.18 140.21B 15.03 15.03 15.18 0.03 0.20% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Costa Rica

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Florida Ice & Farm 695 624.17B 695 695 695 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 14:47
Astra Rocket 1.8 527.48M 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% 2024/06/25 Lokaci 17:19
Holcim De Costa Rica S.A. 16.4 140.67B 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% 2024/01/12 Lokaci 15:40
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 19:20
La Nacion S.A. 2.4 10.82B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 21:53
Kara

Canada

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Zenith Energy 1.81 3.73M 1.85 1.81 1.85 0.01 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Serinus Energy Inc. 2.28 2.64M 2.3 2.28 2.3 0.05 2.24% 2024/07/17 Lokaci 19:28
SDX Energy 3 6.34M 3.1 3 3.1 0.15 5.00% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Orosur Mining Inc 3.78 8.12M 3.68 3.68 3.78 0.08 2.16% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Jadestone Energy 30.82 169.28M 31.3 30.82 31.3 0.18 0.58% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Kara

South Korea

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
MBK 1112 34.80B 1112 1112 1112 123.00 12.44% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Sejoong 1906 34.67B 1913 1906 1913 26.00 1.38% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Yespeech 12470 34.85B 12470 12470 12470 470.00 3.92% 2024/07/17 Lokaci 16:16
GeneBioTech 3985 34.61B 3985 3985 3985 35.00 0.88% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kornic Glory 1507 35.05B 1639 1507 1639 127.00 8.43% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kara

Croatia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Span dd 51 99.43M 50.8 50.8 51 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Tehnika 21 3.96M 21 21 21 2.00 10.53% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Dalekovod 2.96 123.74M 3 2.96 3 0.18 6.47% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Ad Plastik 12.8 52.85M 12.85 12.8 12.85 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Ericsson N.Tesla 193 255.87M 191.5 191.5 193 0.50 0.26% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Colombia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Apple 910000 13995.51T 910000 910000 910000 15000.00 1.65% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Celsia 4235 4.52T 4235 4235 4235 30.00 0.71% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Nutresa 50000 22.89T 50000 50000 50000 460.00 0.92% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Cemargos 8390 9.65T 8390 8390 8390 10.00 0.12% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Promigas 7200 8.17T 7200 7200 7200 50.00 0.70% 2024/07/17 Lokaci 19:24
Kara

Kenya

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Insurance A 23.59 11.67B 23.59 23.59 23.59 0.23 0.98% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Kyocera 12.42 17.79B 12.433 12.42 12.433 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 16:19
AIA ADR 27.56 77.35B 27.64 27.56 27.64 0.09 0.33% 2024/07/17 Lokaci 16:19
BYD Co Ltd-H 30.96 89.50B 31 30.96 31 0.26 0.84% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Volkswagen ST 124.65 61.71B 123.53 123.53 124.65 0.42 0.34% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Kara

Kuwait

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Future Kid 117 12.93B 117 117 117 6.00 5.13% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Awj Holding 65 10.41B 65 65 65 2.00 3.08% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Bayan Investment 60.9 12.87B 60.9 60.9 60.9 0.30 0.49% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Mena Real Estate 78.4 10.74B 78.4 78.4 78.4 0.10 0.13% 2024/07/17 Lokaci 16:16
RE Trade Centers 44.9 6.23B 44.9 44.9 44.9 1.80 4.18% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kara

Lebanon

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
SL des Ciments Blancs Bearer 10.1 106.94M 10 10 10.1 0.25 2.54% 2024/07/17 Lokaci 16:19
Solidere A 73 12.05B 73 73 73 0.50 0.68% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Solidere B 70.15 11.57B 70.15 70.15 70.15 1.55 2.26% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Bank Audi 1.55 910.42M 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% 2024/07/14 Lokaci 17:25
Byblos Bank 0.63 354.29M 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% 2024/07/14 Lokaci 17:25
Kara

Poland

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Apis 0.0256 5.01M 0.0256 0.0256 0.0256 0.00 0.78% 2024/07/17 Lokaci 19:29
B Act 1.88 - 1.82 1.82 1.88 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Asmodev 1.19 5.94M 1.24 1.19 1.24 0.16 13.45% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Auxilia 0.81 3.62M 0.81 0.81 0.81 0.06 7.41% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Eco5tech 1.29 7.02M 1.2 1.2 1.29 0.01 0.78% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Luxembourg

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Brait 100 1.43B 104 100 104 8.00 8.00% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Bank Central Asia 9800 1208.10T 9825 9800 9825 150.00 1.53% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Chandra Asri Petro 9725 841.32T 9675 9675 9725 100.00 1.03% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Bank Rakyat Persero 4760 717.76T 4750 4750 4760 30.00 0.63% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Schaeffler AG 5.32 3.57B 5.32 5.32 5.32 0.05 0.94% 2024/07/17 Lokaci 19:26
Kara

Malawi

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Turkiye Is Bankasi 6250000 156250.28T 6250000 6250000 6250000 550000.00 8.80% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Turkiye Is Bankasi B 770000 19250.03T 758497.5 758497.5 770000 10002.50 1.32% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Bank Central Asia 9800 1208.10T 9825 9800 9825 150.00 1.53% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Chandra Asri Petro 9725 841.32T 9675 9675 9725 100.00 1.03% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Bank Rakyat Persero 4760 717.76T 4750 4750 4760 30.00 0.63% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Malta

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
GO PLC 2.94 297.85M 2.94 2.94 2.94 0.02 0.68% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Santumas 1.19 8.70M 1.19 1.19 1.19 0.01 0.85% 2024/07/17 Lokaci 16:16
BMIT Tech 0.35 71.26M 0.35 0.35 0.35 0.01 2.29% 2024/07/17 Lokaci 16:16
HSBC Bank Malta 1.53 551.27M 1.53 1.53 1.53 0.02 1.32% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Malta International Airport 5.65 764.45M 5.65 5.65 5.65 0.10 1.80% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kara

Malaysia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
IQ 0.775 68.66M 0.78 0.775 0.78 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
PPB 14.64 20.77B 14.6 14.6 14.64 0.24 1.67% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Karex 0.84 884.91M 0.84 0.84 0.84 0.01 0.60% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Mah Sing 1.91 4.89B 1.9 1.9 1.91 0.02 1.05% 2024/07/17 Lokaci 19:29
K N Kenanga 1.22 895.38M 1.23 1.22 1.23 0.02 1.67% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Hungary

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
ANY 4240 60.68B 4220 4220 4240 40.00 0.94% 2024/07/17 Lokaci 19:29
PannErgy 1410 21.14B 1415 1410 1415 10.00 0.71% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Waberers 3990 69.70B 4060 3990 4060 50.00 1.25% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Duna House 926 31.50B 926 926 926 16.00 1.76% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Masterplast 3120 51.79B 3080 3080 3120 20.00 0.64% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Morocco

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Disty Tech 236 238.05M 238.9 236 238.9 2.50 1.06% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Stroc Industrie 30.01 39.44M 31.8 30.01 31.8 0.98 3.27% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Stokvis Nord Afrique 11 101.15M 11 11 11 0.10 0.92% 2024/07/17 Lokaci 19:29
CTM 672 823.86M 672 672 672 3.00 0.45% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Hps 520 3.84B 518 518 520 5.00 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Egypt

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Kima 7.39 8.77B 7.39 7.39 7.39 0.24 3.36% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Al Baraka Bank 10.55 7.67B 10.55 10.55 10.55 0.02 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Cairo Invest RE 13.65 7.96B 13.65 13.65 13.65 0.11 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Medinet Nasr Housing 3.93 8.39B 3.93 3.93 3.93 0.07 1.81% 2024/07/17 Lokaci 19:27
National Bank of Kuwait 18 9.00B 18 18 18 1.00 5.88% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Mongolia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
HBOil 49.92 - 49.92 49.92 49.92 0.92 1.88% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Itools 66 - 66 66 66 4.00 6.06% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Invescore 6880 - 6880 6880 6880 5.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Khurd JSC 82000 - 82000 82000 82000 14240.00 17.37% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Monos Food JSC 86.29 - 86.29 86.29 86.29 2.57 2.98% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kara

Mexico

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Astrazeneca ADR 1385.6 4.37T 1388.06 1385.6 1388.06 12.00 0.87% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Intel 605.86 2.69T 600 600 606 0.14 0.02% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Salesforce.com 4495.35 4.33T 4495.35 4495.35 4495.35 16.05 0.36% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Industrias Penoles 266.04 105.33B 262.01 262.01 266.04 1.06 0.40% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Grupo Herdez 53.03 17.41B 53 53 53.03 0.25 0.47% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Kara

Euro Zone

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ericsson A 71.4 219.96B 71.3 71.3 71.4 0.40 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:30
CLS 92.1 373.57M 94.7 92.1 94.7 2.10 2.28% 2024/07/17 Lokaci 19:27
FDM 410 457.24M 405.75 405.75 410 5.25 1.30% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Saga 111 160.81M 111.9 111 111.9 1.00 0.90% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Cairn 190 134.04M 191.1 190 191.1 1.30 0.68% 2024/07/17 Lokaci 19:27
Kara

Mauritius

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Innodis 29.95 1.10B 29.95 29.95 29.95 0.05 0.17% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Semaris 0.51 279.98M 0.51 0.51 0.51 0.01 2.00% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Lottotech 5.36 1.82B 5.36 5.36 5.36 0.02 0.37% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Caudan Development 0.42 840.00M 0.42 0.42 0.42 0.02 5.00% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Mauritius Oil Refineries 15.6 519.17M 15.6 15.6 15.6 0.10 0.65% 2024/07/17 Lokaci 16:16
Kara

Montenegro

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
CG Produkt ad Podgorica 21.24 - 21.24 21.24 21.24 0.00 0.00% 2024/03/21 Lokaci 7:20
Bajo Sekulic 1.5 - 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% 2024/02/29 Lokaci 1:32
Montenegro Express ad Budva 0.17 - 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% 2024/02/29 Lokaci 1:32
Jugoinspekt Podgorica ad Bar 85 - 85 85 85 0.00 0.00% 2024/02/29 Lokaci 1:32
Luka Bar 0.39 22.14M 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% 2024/02/29 Lokaci 1:32
Kara

Namibia

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Oceana 6725 7.94B 6725 6725 6725 171.93 2.56% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Santam 32881 37.52B 32881 32881 32881 94.00 0.29% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Vukile 1652 18.22B 1652 1652 1652 16.00 0.98% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Deep Yellow 1755 16.26B 1755 1755 1755 24.00 1.37% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Mmi Holdings 2300 31.11B 2300 2300 2300 10.00 0.43% 2024/07/17 Lokaci 16:17
Kara

Norway

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Polight 3.64 475.71M 3.67 3.64 3.67 0.08 2.20% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Otovo AS 1.6 470.25M 1.64 1.6 1.64 0.07 4.38% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Pryme BV 9.06 448.86M 9.06 9.06 9.06 0.18 2.03% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Bergenbio 12.64 506.18M 12.67 12.64 12.67 0.57 4.72% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Strongpoint 10.85 495.65M 11.25 10.85 11.25 0.15 1.38% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Nigeria

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Thomaswy 1.97 843.48M 1.97 1.97 1.97 0.19 9.64% 2024/07/17 Lokaci 19:29
McNichols 1.09 1.13B 1.09 1.09 1.09 0.04 3.81% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Rtbriscoe 0.69 811.68M 0.69 0.69 0.69 0.06 9.52% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Aluminum Ex 6.45 1.73B 6.45 6.45 6.45 1.40 21.71% 2024/07/17 Lokaci 19:29
John Holt PLC 3.05 1.19B 3.05 3.05 3.05 0.08 2.62% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

New Zealand

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
MOA 0.188 14.59M 0.188 0.188 0.188 0.01 4.44% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Quayside 94.9 - 94.9 94.9 94.9 0.40 0.42% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Carbon Fund 1.62 - 1.62 1.62 1.62 0.02 1.25% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Me Today Ltd 0.082 4.40M 0.082 0.082 0.082 0.00 1.23% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Works Finance 101 - 101 101 101 0.50 0.50% 2024/07/17 Lokaci 16:18
Kara

Netherlands

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
CTAC 3.07 43.44M 3.1 3.07 3.1 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
VEON 0.938 66.02M 0.944 0.938 0.944 0.02 1.96% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Value8 5.8 54.26M 5.75 5.75 5.8 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Inverko 1.29 19.15M 1.29 1.29 1.29 0.02 1.57% 2024/07/17 Lokaci 19:29
NedSense 0.0725 7.25M 0.07 0.07 0.0725 0.00 0.69% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

India

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Mukat Pipes 19.62 232.10M 19.62 19.62 19.62 5.63 40.24% 2024/07/17 Lokaci 4:58
Diggi Multitrade 25.8 249.68M 25.8 25.8 25.8 3.51 15.75% 2024/07/17 Lokaci 4:58
Dr. Reddy's Labs 78.47 13.24B 78.47 78.47 78.47 0.13 0.17% 2024/07/17 Lokaci 2:49
RO Jewels 4.75 237.60M 4.75 4.65 4.75 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 19:06
Ecs Biztech 11.68 239.06M 11.68 11.39 11.68 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 19:06
Kara

Hong Kong SAR China

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Realord Group 5.34 7.62B 5.32 5.32 5.34 0.06 1.14% 2024/07/17 Lokaci 19:29
China Foods Ltd 2.81 7.83B 2.79 2.79 2.81 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:29
First Tractor Co 6.7 7.62B 6.62 6.62 6.7 0.09 1.34% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Guoquan Food Shanghai 2.75 7.67B 2.75 2.75 2.75 0.04 1.45% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Melco Int Development 5.06 7.66B 5.1 5.06 5.1 0.02 0.40% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Venezuela

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Barloworld 8782 16.84B 8880 8782 8880 124.00 1.41% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Etalon Group 78.58 19.25B 78.88 78.12 78.88 0.78 1.00% 2024/07/17 Lokaci 19:30
MD Medical DRC 819.2 18.19B 815.6 813.7 819.2 9.20 1.14% 2024/07/17 Lokaci 19:30
Mail.ru Group 444.2 88.03B 452 444.2 452.6 7.20 1.62% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Polymetal International 207.8 131.68B 211 207.8 211 2.70 1.30% 2024/07/17 Lokaci 19:29
Kara

Vietnam

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ca Mau Water 12900 201.95B 12900 12900 12900 100.00 0.78% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Colusa Miliket 55200 312.00B 55200 55200 55200 9800.00 17.75% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Hai Duong Water 13200 376.21B 13200 13200 13200 1400.00 11.86% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Huunghi Garment 23000 285.33B 23000 23000 23000 1000.00 4.35% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Special Aquatic 15000 - 15000 15000 15000 1400.00 10.29% 2024/07/17 Lokaci 19:31
Kara

Greece

Mai nunawa Daraja Asusun Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
MED SA 0.77 11.46M 0.77 0.77 0.77 0.03 3.90% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Dromeas 0.315 11.11M 0.315 0.315 0.315 0.00 0.64% 2024/07/17 Lokaci 19:28
E Pairis 1.07 5.32M 1.07 1.07 1.07 0.02 1.87% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Kordellou 0.496 10.53M 0.496 0.496 0.496 0.01 1.64% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Akritas SA 0.93 12.09M 0.93 0.93 0.93 0.05 5.38% 2024/07/17 Lokaci 19:28
Kara
  • -->
    101